FSMVÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Resmi Gazete Tarihi: 02.08.2015    Resmi Gazete Sayısı: 29433

                                                                                FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
                                                                               YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK PROGRAMI
                                                                                        EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı eğitim ve öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde uygulanan Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı eğitim ve öğretimi ile sınav ve değerlendirmelerine, öğrenci kabulüne, programı tamamlama koşullarına ve diğer öğretim çalışmalarına ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 14’üncü ve 49’uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) CEFR: Common European Framework of Reference for Languages (Avrupa Dil Standartları Çerçevesi)’ni,
b) FSMEPT: Fatih Sultan Mehmet English Proficiency Test (İngilizce Yeterlik Sınavı)’nı
c) BEPT: Basic English Proficiency Test (Temel İngilizce Muafiyet Sınavı)’nı
ç) LYS: Lisans Yerleştirme Sınavı’nı,
d) DBS: Düzey Belirleme Sınavı’nı
e) Mütevelli Heyeti: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ni
f) Senato: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Senatosu’nu,
g) Üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’ni
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Eğitimine İlişkin Esaslar
Eğitimin Amacı
MADDE 5 – (1) Yabancı dil (İngilizce) hazırlık eğitiminin amacı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim-öğretim yapan fakülte ve bölümler için zorunlu, tamamen Türkçe eğitim-öğretim yapan lisans programları için isteğe bağlı İngilizce eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esaslara göre öğrenci yetiştirmektir.
Hazırlık eğitiminin amacı, 01/08/2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğrencilere, aldıkları yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde duyduğunu ve okuduğunu anlayabilmelerini ve kendilerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilmelerini sağlamak amacıyla CEFR B2 düzeyi için tanımlanan ve öngörülen dil yeterliliğini ve üniversitenin hedefleri doğrultusunda öğrencilerin lisans programlarını takip edebilmeleri için gerekli olan dil becerilerini kazandırmaktır.
Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü
MADDE 6 – (1) Üniversitenin öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, bu Yönetmeliğin sekizinci maddesinde belirtilen DBS ve FSMEPT’ten başarısız olmaları ya da bu sınavlara girmemeleri durumunda zorunlu yabancı dil (İngilizce) hazırlık programına kabul edilirler.
(2) İngilizce hazırlık programındaki derslere misafir, özel öğrenci ya da dinleyici kabul edilmez.
İsteğe Bağlı Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programı
MADDE 7 - (1) Öğretim dili %100 Türkçe olan ve isteğe bağlı hazırlık programında öğrenim gören öğrenciler, akademik yıl sonunda başarısız olmaları veya devamsızlıktan başarısız kabul edilmeleri durumunda lisans programlarına başlayabilirler. Söz konusu öğrenciler İngilizce hazırlık programında en az CEFR A2 düzeyini başarıyla tamamlamaları durumunda ING101 ve ING102 İngilizce derslerinden muaf sayılırlar.
Düzey Belirleme Sınavı ve Yeterlik Sınavları
MADDE 8 – (1) Öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin tespitine ilişkin esaslar:
a) Öğretim dili kısmen veya tamamen İngilizce olan programlara ilk defa kayıt yaptıranlarla, isteğe bağlı İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler, Yabancı Diller Bölümü tarafından güz yarıyılı başında yapılan DBS ve FSMEPT sınavlarına girerler. Bu sınavlar Yabancı Diller Bölümü’nün akademik takviminde belirtilen tarihlerde uygulanır. Sınavların uygulanması ile ilgili tüm duyurular Yabancı Diller Bölümü internet sayfasında ilan edilir.
b) DBS’de toplam 65 ve üzeri puan alan öğrenciler FSMEPT’e girme hakkı kazanırlar.
c) FSMEPT’ten toplam 65 ve üzeri puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar ve zorunlu İngilizce hazırlık programından muaf olarak yerleştirildikleri lisans programlarına başlayabilirler.
d) DBS veya FSMEPT’den başarısız olan öğrenciler, DBS’den aldıkları puan doğrultusunda seviyelerine uygun İngilizce hazırlık sınıflarına yerleştirilirler.
e) DBS’ye girmeyen öğrenciler İngilizce hazırlık programının en düşük seviye sınıfına yerleştirilirler.
(2) Güz veya bahar dönemi sonunda yapılan FSMEPT’e girebilmek için öğrencinin en az CEFR B1 düzeyini başarıyla tamamlaması ve devam şartını yerine getirmesi gerekir. FSMEPT sınavları CEFR B2 düzeyinde uygulanır.

(3) FSMEPT sınavları için hiçbir mazeret kabul edilmez.
(4) BEPT, Meslek Yüksekokullarında ve eğitim dili %100 Türkçe olan lisans programlarındaki ING101 ve ING102 İngilizce derslerinden muaf olmak isteyen öğrenciler için yapılır. İçerik, usul ve uygulama esasları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.
(5) Yabancı Diller Bölümü tarafından yürütülen sınavların tarih, saat ve yerleri, Bölümün internet sitesinden duyurulur. Öğrenciler, sınavlar hakkındaki tüm ayrıntıları internet sitesi üzerinden takip eder.
Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programından Muafiyet
MADDE 9 – (1) Akademik yıl başında düzenlenen FSMEPT’ten başarılı olan öğrenciler, zorunlu İngilizce hazırlık programından muaf tutulurlar.
(2) Ortaöğretimini, öğretim dili ya da anadili İngilizce olan bir ülkede son üç yılda tamamlayan öğrenciler, durumlarını gösteren belgelerini dilekçeleriyle birlikte akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz etmeleri durumunda İngilizce hazırlık programından muaf tutulurlar.
(3) Kayıt döneminde süreleri 2 yılı geçmemiş olmak şartıyla, YÖK ve Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası İngilizce sınavlarının birinden, Senato tarafından belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen öğrenciler kabul edildikleri lisans programlarına doğrudan başlarlar. Bu öğrenciler, sınav sonuç belgelerini akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ederler. Hazırlık eğitimi süreci içerisinde ilgili sınavlardan yeterli puan alan öğrenciler, yalnızca içerisinde bulunduğu dönemin sonunda muaf olma talebinde bulunabilir. Akademik dönem ortasında öğrencilerin muafiyet başvuruları kabul edilmez.
(4) Daha önce Türkiye’deki bir üniversitede ya da YÖK denkliği bulunan uluslararası bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış ve İngilizce yeterlik sınavından geçer not almış olan öğrenciler, üzerinden iki yıl geçmemek koşuluyla başarılı olduklarını gösteren belge veya belgeleri akademik takvimde belirtilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz etmeleri durumunda İngilizce hazırlık programından muaf tutulurlar.
(5) Yabancı Diller Bölümü, farklı bir üniversiteden alınmış İngilizce yeterlik sertifikası ya da denkliği olan sınav sonucunun ibraz edilmesi durumunda, sonuçların güvenirliği ve eşdeğerliği hususunda araştırma yapabilir, ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçebilir. İbraz edilen sonucun, güvenirlilik ve eş değerlilik şartlarını karşılamaması halinde öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyebilir.
Düzey Belirleme, Yeterlik ve Temel İngilizce Muafiyet Sınavlarında Kimlik Belirlemesi
MADDE 10 – (1) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin DBS, FSMEPT ve BEPT sınavlarına girebilmeleri için, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport gibi kimlik belgelerini; hazırlık programında başarısız olan öğrencilerin ise öğrenci kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekir.
(2) Bu belgeleri yanında bulundurmayan öğrenciler sınavlara alınmazlar ve başarısız sayılırlar.
Öğretim Süresi ve Sistemi
MADDE 11 – (1) Hazırlık öğretimi iki yarıyıl boyunca bir bütün olarak uygulanır. Programda 7-9 haftalık kur sistemi uygulanır. Her kurda haftada 20-30 saat ders verilir. Kurların başlangıç ve bitiş tarihleri ile kur içi ve kur bitirme sınavlarının tarihleri Yabancı Diller Bölümü akademik takviminde belirtilir. Gereken hallerde, kur başlama-bitiş ve sınav tarihlerinde değişiklikler yapılabilir. Bu hususta yetkili makam Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’dır.
(2) Zorunlu Hazırlık eğitimi uygulanan programlara Dikey Geçiş Sınavı veya yatay geçiş yolu ile kabul edilen öğrenciler, hazırlık eğitiminde, merkezi sınav ile Üniversiteye yerleşen öğrencilerle aynı hak ve yükümlülüklere sahiptirler.
Devam Zorunluluğu
MADDE 12 – (1) Hazırlık programında öğrenciler, kur ve yıl bazında derslerin %85’ine devam etmek zorundadır.
(2) Devam şartını yerine getirmeyen bir öğrenci, kur not ortalaması 65 veya üzeri olsa dahi başarısız sayılır ve bir sonraki kurda aynı seviyeyi tekrar eder.
(3) Bahar yarıyılı sonunda düzenlenen FSMEPT’e girebilmek için öğrencilerin yıl bazındaki devam şartını yerine getirmeleri gerekmektedir.
(4) İzinli sayılma halleri:
a) Üniversiteyi temsilen sosyal ve sportif faaliyetlere katılan öğrenciler, faaliyetlere katıldıkları günler için,
b) Sağlık sebeplerinden ötürü heyet raporu ya da hastanede yatış belgelerini ibraz eden öğrenciler,
c) Birinci dereceden akrabalarını kaybeden öğrenciler, bu durumu belgelendirmeleri koşuluyla en fazla 5 gün izinli sayılırlar.
d) Diğer hallerde mazeretin kabul edilip edilmemesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı kararına bağlıdır.
(5) Öğrenciler on ikinci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen mazeretlerine dair belgeleri, dilekçe ile birlikte üç iş günü içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim etmek zorundadır.
Başarı Durumu ve Değerlendirme
MADDE 13 – (1) Bir kurun not ortalamasını öğrencilerin girdiği sınavların yüzdesi ve öğretim görevlilerinin değerlendirmeleri belirler.
(2) Kur ölçme ve değerlendirmesinde; ara sınav, portfolyolar, projeler, küçük sınavlar, kur bitirme sınavı ve öğretim görevlisi değerlendirmesi etkilidir. Söz konusu faktörlerin kur içi değerlendirmeye etki oranları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.
(3) Öğrencilerin her kuru başarıyla tamamlayabilmeleri için kur not ortalamasının en az 65 olması gerekir. Bir kurdan başarısız olan bir öğrenci bir sonraki kurda başarısız olduğu seviyeyi tekrar eder.
(4) İngilizce hazırlık programında yapılan sınavların içeriği ve uygulanmasına yönelik her türlü husus Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından düzenlenir. Yabancı Diller
Bölümü, öğrencilere ön bilgilendirme yapmaksızın küçük sınavlar yapabilir.
(5) FSMEPT’ten başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları lisans programına başlayabilirler.
Telafi Sınavları
MADDE 14 – (1) Sağlık sebeplerinden ötürü ara sınav veya kur bitirme sınavına katılamayan öğrencilerin üç iş günü içerisinde sağlık raporları ve dilekçeleri ile birlikte Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
(2) DBS, FSMEPT ve küçük sınavlara girilmemesi durumunda hiçbir mazeret kabul edilmez ve telafi sınavı uygulanmaz.
(3) Telafi sınavının içeriği ve soru tipleri, telafisi yapılan sınavla aynı olmak zorunda değildir.
(4) Telafi sınavlarının tarihleri Yabancı Diller Bölümü internet sitesinden duyurulur.
Sınav Sonuçlarına İtiraz
MADDE 15 – (1) Sınavlarda maddi hata yapıldığını düşünen öğrenciler sınav sonuçlarının duyurulmasını izleyen üç iş günü içerisinde bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurur. İtirazlar bölüm başkanlığının belirleyeceği bir kurul tarafından incelenir ve sonuçlandırılır.
(2) Herhangi bir mazeretten ötürü telafisi yapılan sınavların sonuçlarına itiraz kabul edilmez.
Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programında Başarısızlık Durumu ve İngilizce Hazırlık Yaz Okulu
MADDE 16 – (1) Yabancı Diller Bölümü tarafından Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Programında başarısız olan öğrenciler için yaz okulu açılabilir. Yaz okuluna katılan öğrenciler, bu program için Mütevelli Heyet tarafından belirlenmiş olan ücreti ödemekle yükümlüdürler.
(2) Yaz okulu programının içeriği, usulleri ve uygulama esasları Yabancı Diller Bölümü internet sitesinden duyurulur.
(3) Bahar dönemi sonunda İngilizce hazırlık programından başarısız olan öğrenciler, yaz okuluna katılmak zorunda değildir. Bu öğrenciler bir sonraki akademik yıl başında düzenlenen FSMEPT’e katılabilirler.
(4) Yaz okulu sonunda FSMEPT’ten başarılı olan öğrenciler kayıt yaptırmış oldukları lisans programına başlarlar.
(5) Zorunlu İngilizce hazırlık programına kayıtlı oldukları yıl içerisinde düzenlenen FSMEPT sınavlarının herhangi birinden başarı sağlayamayan öğrenciler bir sonraki akademik yılda İngilizce hazırlık programını tekrar ederler.
(6) Zorunlu Hazırlık programından başarısız olan öğrencilerin, bir sonraki akademik yıldaki eğitim durumlarıyla ilgili tüm hususlarda Yüksek Öğretim Kurulu’nun ilgili yönetmeliği esas alınır.
İzinli Sayılma
MADDE 17 – (1) Zorunlu İngilizce hazırlık programına iki veya üç yarıyıl devam ettikten sonra FSMEPT’ten başarısız olan öğrenciler, İngilizce dil becerilerini kendi imkânlarıyla geliştirmek isterlerse FSMEPT’e ya da dış yeterlik sınavlarına dışarıdan hazırlanabilirler.
(2) Öğrencinin izinli sayılma işleminin tamamlanabilmesi için, izinli sayılmak istediği dönemlere ait ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. İzinli sayılmak isteyen öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir borcunun olmaması gerekir.
(3) İzinli sayılan öğrenciler, izleyen akademik yılın başında kayıtlarını yenileyerek FSMEPT’e girebilirler.
Disiplin Kuralları
MADDE 18 - (1) Disiplin ile ilgili konularda Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato ve ilgili yönetim kurulu kararları uygulanır.
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
MADDE 20 – (1) 07/03/2012 tarihli ve 28226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü yürütür.
HIZLI MENÜ HAVA DURUMU
Online Kurumsal
İşlemler
İnsan Kaynakları
SKS
Kalite
Yönetim Bilgi Sistemi
Uluslararası
Ofis
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi
Kütüphane
İngilizce Hazırlık
Programı
. .